1.Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư và vai trò của VietSoftware International

Là một công ty công nghệ, VietSoftware International ( sau đây gọi tắt là VSII) cung cấp Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để giải thích cách VSII thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý thông tin thu thập qua các sản phẩm, dịch vụ mà VSII cung cấp. Chính sách quyền riêng tư này có giá trị trên toàn thế giới. Đối với một số phần mềm cụ thể, VSII có thể bổ sung một số chính sách khác về quyền riêng tư (nếu có).

Chính sách quyền riêng tư này mô tả mục đích và phương tiện mà VSII xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là ‘bên kiểm soát dữ liệu’ (hoặc thuật ngữ tương đương theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy từng thời điểm). VSII có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của VSII và tiến hành các hoạt động xử lý dữ liệu với tư cách là bên kiểm soát hoặc đồng kiểm soát cho các mục đích được nêu tại Chính sách quyền riêng tư này.

Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi nhiều bên kiểm soát dữ liệu (Ví dụ: người sử dụng lao động hoặc đối tác của bạn). Trong những trường hợp này, VSII đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu độc lập với các bên kiểm soát dữ liệu còn lại. Các bên kiểm soát dữ liệu khác tự thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu. VSII không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hoạt động xử lý dữ liệu của các bên kiểm soát dữ liệu khác. Nếu bạn có thắc mắc về cách các bên kiểm soát dữ liệu khác xử lý dữ liệu cá nhân thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với các bên kiểm soát dữ liệu đó để biết cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và về cách thực hiện quyền riêng tư của bạn.

Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng khi VSII là bên kiểm soát dữ liệu. Trường hợp VSII là bên xử lý dữ liệu thì VSII sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các hợp đồng, thỏa thuận giữa VSII với bên kiểm soát dữ liệu (Ví dụ: người sử dụng lao động hoặc đối tác của bạn). Nếu bạn có thắc mắc về việc xử lý dữ liệu cá nhân mà VSII xử lý với vai trò là bên xử lý dữ liệu, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên kiểm soát dữ liệu để thực hiện quyền riêng tư của bạn.

2. Các phần mềm do VSII cung cấp

2.1. Các phần mềm do VSII cung cấp và dữ liệu cá nhân của bạn

Trong Chính sách quyền riêng tư này, “Phần mềm VSII” được hiểu là tất cả các phần mềm mà VSII cung cấp. Khi bạn chọn nhập dữ liệu lên một Phần mềm VSII cụ thể hoặc chuyển thông tin từ Phần mềm VSII sang bên thứ ba (chẳng hạn như ngân hàng hoặc cơ quan kiểm soát chất lượng), tức là bạn đang chia sẻ dữ liệu cho tất cả các Phần mềm VSII hoặc là bạn đồng ý chuyển thông tin từ bất kỳ Phần mềm VSII nào mà bạn đang sử dụng cho bên thứ ba. 

Dữ liệu cá nhân mà VSII sử dụng theo cách tập trung này có thể liên quan đến bạn với tư cách là người dùng cuối của Phần mềm VSII, hoặc với tư cách là khách hàng hoặc là nhà cung cấp của một khách hàng của VSII có dữ liệu cá nhân được đưa vào Phần mềm VSII.

2.2. Thông tin tài khoản doanh nghiệp

Một số tính năng hoặc phân hệ nghiệp vụ trong Phần mềm VSII được cung cấp theo mối quan hệ của bạn với doanh nghiệp, tổ chức. Nếu bạn được cấp quyền truy cập vào Phần mềm VSII bằng tài khoản doanh nghiệp, tài khoản quản trị có quyền kiểm soát và quản lý tài khoản của bạn, chẳng hạn như phân quyền truy cập cho bạn; cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: chi tiết về bảng lương của bạn); hoặc yêu cầu bạn thực hiện một số hành động nhất định. Nếu quản trị viên thay đổi quyền truy cập của bạn thì bạn có thể mất quyền truy cập vào thông tin mà doanh nghiệp kiểm soát.

Việc bạn sử dụng Phần mềm VSII như một phần của tài khoản doanh nghiệp có thể phải tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp. Các chính sách này có thể khác với Chính sách quyền riêng tư của VSII. VSII không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư của các doanh nghiệp và bạn nên xem xét cả chính sách của doanh nghiệp cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình cho doanh nghiệp.

3. Dữ liệu cá nhân VSII thu thập

Dữ liệu cá nhân mà VSII thu thập hoặc nhận được về bạn tùy thuộc vào hoạt động tương tác của bạn với VSII, cách bạn cài đặt cấu hình và tài khoản, có thể bao gồm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm tùy từng ngữ cảnh. Cách VSII xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể phụ thuộc vào tính năng, nghiệp vụ hoặc trải nghiệm cụ thể mà bạn sử dụng, vị trí của bạn và quy định pháp luật hiện hành.

3.1. Thông tin bạn cung cấp cho VSII

Các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho VSII bao gồm:

 • Thông tin liên hệ và thông tin tài khoản. VSII thu thập thông tin khi bạn hoặc tổ chức của bạn tạo tài khoản, kích hoạt đăng ký và/hoặc tải thông tin lên Phần mềm VSII. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm họ và tên, mã nhân viên, chức danh, nghề nghiệp, tên công ty, học vấn, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, ảnh hồ sơ, thông tin thanh toán, lịch sử mua hàng và thông tin khác để đăng nhập tài khoản của bạn.
 • Thông tin định danh. VSII thu thập thông tin định danh của bạn, bao gồm họ và tên, ngày sinh, mã định danh, số hộ chiếu, số bảo hiểm xã hội, đặc điểm nhận dạng và thông tin tương tự để xác minh danh tính của bạn và giúp bạn sử dụng một số tính năng cụ thể trên Phần mềm VSII.
 • Truyền thông, phản hồi và khảo sát dữ liệu. VSII có thể thu thập dữ liệu cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, chia sẻ khi bạn liên hệ với VSII để được hỗ trợ, gửi phản hồi, tham gia các cuộc khảo sát, tham dự các sự kiện, tham gia nghiên cứu sản phẩm hoặc đào tạo, hoặc tương tác hoặc giao tiếp với VSII. Thông tin này có thể định dạng dưới dạng bản ghi âm, ghi hình, cuộc gọi, thư thoại, trao đổi dưới dạng văn bản, ảnh và video.
 • Tiếp thị. Thông tin liên hệ do bạn cung cấp cho VSII để nhận thông tin tiếp thị của VSII.
 • Mạng xã hội và cộng đồng. VSII có thể thu thập nội dung bạn đăng trên các trang mạng xã hội và trang cộng đồng của VSII.
 • Thông tin kinh doanh và tài chính. VSII có thể nhận thông tin về doanh nghiệp của bạn chẳng hạn như thông tin tài chính, chi phí, hóa đơn, báo cáo tài chính, chi tiết về thu nhập, chi tiết bảng lương, giao dịch thanh toán, thông tin khai thuế, thông tin về khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên của bạn và/hoặc thông tin đầu tư.
 • Tương tác với các chuyên gia. Phần mềm VSII có thể cung cấp tính năng để bạn kết nối trực tiếp với các chuyên gia. Khi bạn tương tác với các chuyên gia này, VSII có thể nhận được thông tin về các câu hỏi mà bạn đặt ra, chi tiết về tài khoản của bạn và hướng dẫn được cung cấp cho bạn.
 • Dữ liệu liên lạc và thiết bị. Nếu bạn cấp quyền trong cài đặt thiết bị của mình, một số tính năng nhất định có thể có quyền truy cập vào thiết bị và danh bạ của bạn.

3.2. Nguồn của bên thứ ba

Phần mềm VSII cung cấp các tính năng dựa trên dữ liệu do bạn cung cấp, do đó bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân của bạn và những thông tin cá nhân của người khác để sử dụng Phần mềm VSII tùy theo quyết định của bạn. Hoặc bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân của người khác lên Phần mềm VSII. Để quản lý danh sách khách hàng thì bạn có thể nhập thông tin của cá nhân khác để phân quyền sử dụng hoặc nhập thông tin khách hàng để quản lý. Nếu bạn nhập thông tin của cá nhân khác vào Phần mềm VSII, bạn phải thông báo trước và được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu về việc xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.

VSII cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba nếu bạn đã đồng ý hoặc khi pháp luật hiện hành cho phép. VSII bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ bên thứ ba theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Các bên thứ ba của VSII có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Phần mềm VSII. Ví dụ VSII nhận thông tin từ:

 • Các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được liên kết. Nếu bạn đồng bộ hóa tài khoản/dịch vụ không phải của VSII với tài khoản VSII của mình, VSII sẽ nhận thông tin từ tài khoản/dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin mạng xã hội, lịch sử mua hàng hoặc hồ sơ bán hàng của doanh nghiệp bạn.
 • Nhà cung cấp thông tin và xác minh danh tính. VSII có thể kết nối với một số bên thứ ba để xác minh danh tính của bạn và/hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: VSII sử dụng các nhà cung cấp để xác thực thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại) hoặc để cung cấp thêm chi tiết về doanh nghiệp của bạn, ví dụ như tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc nhà cung cấp dịch vụ email.
 • Người dùng khác. VSII có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ những người dùng Phần mềm VSII khác, chẳng hạn như kế toán, nhân sự, tư vấn viên, người sử dụng lao động hoặc các khách hàng sử dụng Phần mềm VSII (ví dụ: bạn là cá nhân mua hàng hóa của khách hàng doanh nghiệp của VSII). VSII cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các tính năng như chương trình giới thiệu thành viên.
 • Nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro, an ninh mạng. VSII có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba giúp VSII đánh giá rủi ro liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của VSII để phòng, chống rủi ro, an ninh mạng, gian lận và hoạt động bất hợp pháp.
 • Đối tác chào bán chung. VSII có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba hợp tác để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị chung với những doanh nghiệp, tổ chức khác.
 • Cơ quan nhà nước. VSII nhận thông tin từ các cơ quan chính phủ, kể cả từ các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,…
 • Thông tin công cộng. VSII thu thập thông tin nhân khẩu học của cá nhân và hộ gia đình cũng như thông tin sở thích từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu mở của chính phủ, nền tảng truyền thông xã hội và các nguồn khác.

3.3. Thu thập dữ liệu tự động

VSII, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của VSII có thể tự động ghi lại dữ liệu cá nhân về bạn, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và hoạt động trên internet của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Thông tin thiết bị. VSII có thể thu thập thông tin về (các) thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ IP, thông tin nhật ký, thông báo lỗi, loại thiết bị và số nhận dạng thiết bị duy nhất. Ví dụ: VSII có thể thu thập địa chỉ IP từ bạn cho tính năng đăng nhập tự động và bảo mật của VSII.
 • Thông tin sử dụng. Tương tác, loại trình duyệt của bạn và thông tin chi tiết về mọi liên kết hoặc thông tin VSII có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Phần mềm VSII, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trang bạn đã xem, các dịch vụ và tính năng bạn đã sử dụng hoặc liên lạc mà bạn đã tương tác.
 • Thông tin địa điểm. Một số tính năng trong Phần mềm VSII có thể thu thập thông tin vị trí của bạn, thông tin chuyển động của thiết bị hoặc cả hai, nếu bạn hoặc tổ chức của bạn cấp cho VSII quyền truy cập thông qua cài đặt thiết bị của bạn.
 • Dữ liệu hành vi trực tuyến. VSII có thể tự động thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về việc bạn sử dụng và tương tác với các website của VSII, website của khách hàng hoặc trang thương mại điện tử, website truyền thông xã hội và các chiến dịch tiếp thị mà VSII hoặc khách hàng của VSII tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ IP và ID thiết bị,…); thông tin lượt xem trang và kết quả tìm kiếm, liên kết và nếu bạn là người liên hệ của khách hàng, chiến dịch quảng cáo được trình bày hoặc gửi cho bạn bằng cách sử dụng dịch vụ của VSII đã được xem, phân phối, mở vào hay chưa, chiến dịch quảng cáo đó có có nhận được tương tác hay không, có bị coi là thư rác hay không.

4. Mục đích VSII sử dụng dữ liệu cá nhân

VSII có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một số cách sau đây hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân:

4.1. Cung cấp và vận hành phần mềm. VSII có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Tạo tài khoản và cung cấp quyền sử dụng Phần mềm VSII cho bạn.
 • Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của VSII, bao gồm giải quyết các tranh chấp về thanh toán và tài chính.
 • Đánh giá điều kiện của bạn đối với các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ tiếp thị.
 • Cung cấp các tính năng cho bạn, chẳng hạn như lập báo cáo tài chính hoặc đánh giá chỉ số cho bạn.
 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn thông qua Phần mềm VSII.
 • Kết nối bạn với các chuyên gia và những người dùng khác.
 • Trao đổi thông tin với bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn thông báo điện tử.
 • Nắm được nhu cầu và sở thích của bạn, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với sản phẩm, dịch vụ của VSII.
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng và giải quyết tranh chấp.
 • Xác thực danh tính của bạn.
 • Quản lý đăng ký và tham dự sự kiện, bao gồm gửi thông tin sự kiện liên quan đến bạn.
 • Đăng ký khách đến văn phòng của VSII vì lý do bảo mật và quản lý các thỏa thuận không tiết lộ mà bạn có thể phải ký.

4.2. Nghiên cứu và phát triển. VSII có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của VSII bằng cách phân tích các tương tác và hoạt động sử dụng của bạn với Phần mềm VSII, hoặc với một số nội dung bạn nhận được từ bên thứ ba gửi, hoặc với nội dung hiển thị thông qua Phần mềm VSII, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu để phát triển thông tin chi tiết, nhu cầu và sở thích của bạn, để VSII có thể đưa ra các dự đoán, đề xuất và sản phẩm phù hợp hơn cho khách hàng của mình.
 • Phân tích thông tin về hoạt động tương tác của bạn với VSII để tạo số liệu thống kê để sử dụng trong nghiên cứu và để tiếp thị, quảng bá, cải thiện và phát triển Phần mềm VSII.

4.3. Tiếp thị và quảng cáo. VSII và các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của VSII có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo để:

 • Tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm, bao gồm gửi quà tặng và tài liệu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các hình thức liên lạc phi giao dịch khác qua email, bưu điện, điện thoại, tin nhắn phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh các đề xuất, quảng cáo và ưu đãi dành cho bạn, bao gồm thông qua việc phát triển thông tin chi tiết về bạn và nhu cầu của bạn dựa trên tương tác của bạn với các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi của Phần mềm VSII.

4.4. Xử lý khiếu nại

Khi bạn thông báo cho VSII bất kỳ nghi ngờ nào về việc không tuân thủ chính sách của VSII, hành vi vi phạm pháp luật hoặc khiếu nại khác, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được xử lý như một phần của cuộc điều tra các khiếu nại và được lưu giữ theo chính sách nội bộ của VSII cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Mặc dù VSII cố gắng hết sức để duy trì tính bảo mật, việc tiết lộ danh tính của bạn cho các bên khác có thể là cần thiết tùy thuộc vào tính chất của cuộc điều tra.

4.5. Tuân thủ và bảo vệ. VSII có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • Đảm bảo tuân thủ các hợp đồng cung cấp phần mềm của VSII, bao gồm nội dung liên quan đến thỏa thuận sử dụng phần mềm của VSII gửi cho bạn hoặc hiển thị thông qua Phần mềm VSII.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.
 • Bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn hoặc bảo mật của Phần mềm VSII, khách hàng, nhân viên của VSII hoặc những người khác và ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.
 • Thực hiện các quyền của VSII trong quá trình tố tụng; thủ tục hành chính, dân sự, hình sự; hoặc thi hành án.

4.6. Với sự đồng ý của bạn. Trong một số trường hợp, VSII có thể đề nghị thêm sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khi bạn sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ của VSII hoặc khi pháp luật yêu cầu. VSII có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác tương thích với các mục đích trên nếu được luật hiện hành cho phép.

4.7. Xử lý tự động

Để cung cấp cho bạn gợi ý, đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, VSII có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương pháp tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của VSII bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và một loạt công nghệ giúp các dịch vụ của VSII tìm hiểu và suy luận để cải thiện khả năng cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trong Phần mềm VSII.

4.8. Suy luận VSII có thể suy luận về bạn dựa trên các dữ liệu cá nhân mà VSII đã thu thập hoặc nhận được về bạn.

VSII có thể suy luận về bạn dựa trên các dữ liệu cá nhân mà VSII đã thu thập hoặc nhận được về bạn.

5. Cách VSII chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

5.1. Khi bạn sử dụng và tương tác với Phần mềm VSII

VSII có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn kết nối với đối tác của VSII. Bạn có thể được cung cấp các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp được tích hợp với Phần mềm VSII (“Đối tác Dịch vụ”). Nếu bạn tương tác, đăng ký dịch vụ hoặc ưu đãi của Đối tác Dịch vụ; hoặc liên kết, đồng bộ hóa tài khoản của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác Dịch vụ, thì bạn đồng ý cho phép VSII chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Đối tác Dịch vụ, ví dụ: khi bạn kết nối với ngân hàng để sử dụng dịch vụ tài chính thì bạn cho phép VSII gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho ngân hàng để mở tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ cấp tín dụng của ngân hàng; khi VSII gửi trực tiếp thông tin đăng ký của bạn cho Đối tác Dịch vụ; hoặc khi VSII điều hướng bạn đến website hoặc ứng dụng của Đối tác Dịch vụ để bạn trực tiếp cung cấp thông tin.

Trong một số trường hợp, nếu bạn lựa chọn truy cập vào website của Đối tác Dịch vụ, thì bạn sẽ tự động gửi một số dữ liệu cá nhân của mình đến Đối tác Dịch vụ đó. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Đối tác Dịch vụ sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện về quyền riêng tư của Đối tác Dịch vụ cho dù thông tin đó được gửi thông qua VSII hay được bạn trực tiếp gửi.

 • Khi bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội của mình. Một số tính năng của VSII cho phép bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội hoặc chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, như Zalo và Facebook. Bất kỳ thông tin nào bạn chọn chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội đều có khả năng hiển thị theo chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội (không phải Chính sách quyền riêng tư của VSII). Bạn chỉ nên chia sẻ thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội mà bạn thấy phù hợp.

5.2. Vì lý do pháp lý. VSII có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì lý do pháp lý mà không cần sự đồng ý của bạn và được pháp luật cho phép, bao gồm:

 • Khi VSII tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc quy định hoặc quy trình pháp lý khác.
 • Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của VSII, khách hàng của VSII hoặc những người khác.
 • Để thực thi, khắc phục hoặc áp dụng Điều khoản dịch vụ của VSII hoặc các thỏa thuận khác.
 • Để ngăn chặn gian lận, tấn công an ninh mạng hoặc hoạt động bất hợp pháp.
 • Để giúp phát hiện và phòng, chống gian lận, hoặc bảo vệ khách hàng, người dùng, hoặc Phần mềm VSII.
 • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví dụ cơ quan thuế hoặc cơ quan điều tra).

5.3. Mục đích khác

VSII cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau.

 • Nghiên cứu. Với các biện pháp kiểm soát thích hợp, VSII có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tổ chức nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, cho mục đích nghiên cứu hoặc xuất bản các tài liệu nghiên cứu. Thông tin VSII chia sẻ chỉ bao gồm các thông tin không định danh (không xác định được danh tính cụ thể của cá nhân nào).
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Với một số Phần mềm VSII cụ thể, VSII có thể truyền dẫn dữ liệu cá nhân của bạn cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ định danh, chấm điểm tín dụng khi được sự đồng ý của bạn.
 • Với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý của VSII. VSII chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý thực hiện các công việc, dịch vụ cho VSII. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công ty quảng cáo, tiếp thị và bán hàng; công ty cung cấp giải pháp công nghệ (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo mật) và giúp VSII điều hành doanh nghiệp của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được VSII yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát và bảo vệ hợp lý thông tin được tiếp nhận từ VSII.
 • Đối với việc sáp nhập và mua lại. Nếu VSII có liên quan đến việc sáp nhập, bán tài sản, góp vốn, thanh lý, phá sản hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của VSII cho một công ty khác, thì VSII có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty đó và các cố vấn của công ty đó trước và sau ngày giao dịch.
 • Với các công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của VSII. VSII có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh và công ty con của VSII cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày theo các mục đích được quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm cả mục đích tiếp thị, để cải thiện và phát triển các dịch vụ của VSII cũng như để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Phần mềm VSII.
 • Đối với quảng cáo và phân tích. VSII có thể hiển thị quảng cáo trên Phần mềm VSII hoặc để quản lý quảng cáo của VSII trên các website khác.

6. Quyền và lựa chọn dữ liệu cá nhân của bạn

6.1. VSII cung cấp cho tất cả khách hàng các tùy chọn hoặc cài đặt trong tài khoản sử dụng Phần mềm VSII để bạn có thể quản lý quyền riêng tư của mình.

 • Truy cập dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập để xem và tự chỉnh sửa các loại dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh, thay đổi thông tin đó trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Xóa dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền xóa các dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. VSII có thể sẽ không xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả khi bạn có yêu cầu trong trường hợp việc xóa dữ liệu không được cho phép theo quy định của pháp luật hoặc các lý do hợp lý khác về kỹ thuật hoặc kinh doanh.
 • Hạn chế xử lý dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu VSII hạn chế việc sử dụng thông tin của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy dữ liệu cá nhân của mình không chính xác bạn có thể yêu cầu VSII hạn chế xử lý phần dữ liệu cá nhân đó trong một khoảng thời gian nhất định để bạn thực hiện xác minh thông tin. VSII sẽ nỗ lực tốt nhất để giải quyết yêu cầu của bạn.
 • Phản đối xử lý dữ liệu. Bạn có thể phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn, hạn chế sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị bằng các tùy chọn trong cài đặt tài khoản của mình hoặc lựa chọn vào hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị. VSII cam kết bằng nỗ lực tốt nhất để giải quyết các yêu cầu của bạn.
 • Rút lại sự đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình xử lý nào mà VSII đã tiến hành trước khi bạn rút lại. Để rút lại một phần hoặc toàn bộ sự đồng ý, bạn có thể trực tiếp xóa dữ liệu cá nhân trên Phần mềm VSII.
 • Yêu cầu cung cấp thông tin cho bên thứ ba. Bạn có quyền chuyển hoặc yêu cầu VSII truyền dẫn dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Nếu bạn có yêu cầu, VSII chỉ được hiểu là bên được ủy quyền để truyền dẫn và không chịu trách nhiệm đối với phạm vi được bạn yêu cầu thực hiện. VSII sẽ cần bạn xác nhận đồng ý trước khi truyền dẫn cho bên thứ ba.
 • Quyền khiếu nại. Nếu VSII không đáp ứng được kỳ vọng của bạn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc bạn muốn khiếu nại về các biện pháp bảo vệ dữ liệu của VSII, vui lòng thông báo ngay cho VSII để nhanh chóng khắc phục sự cố. Để hỗ trợ VSII xử lý vấn đề, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và các bằng chứng hợp lệ. VSII sẽ cố gắng xem xét và trả lời tất cả các khiếu nại trong khoảng thời gian sớm nhất.

6.2. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được bên kiểm soát dữ liệu ủy thác cho VSII xử lý thông qua hợp đồng, thỏa thuận, vui lòng liên hệ với bên kiểm soát dữ liệu để yêu cầu thực hiện các quyền cá nhân của bạn và VSII sẽ đảm bảo thực hiện các quyền của bạn theo yêu cầu của bên kiểm soát dữ liệu.

7. Thời hạn xử lý dữ liệu

7.1. Kể từ thời điểm bạn tương tác với Phần mềm VSII hoặc website, ứng dụng, trang truyền thông hoặc kênh liên hệ của VSII thì VSII tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định tại Chính sách quyền riêng tư này.

7.2. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ tối thiểu trong suốt thời gian VSII cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc khi bạn vẫn còn liên hệ với VSII. Sau đó dữ liệu cá nhân của bạn có thể tiếp tục được VSII lưu giữ trong khoảng thời gian hợp lý nếu VSII đánh giá việc lưu giữ là cần thiết để:

 • Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật (ví dụ: lưu giữ hồ sơ để thực hiện các nghĩa vụ thuế của VSII; lưu trữ dữ liệu khách hàng theo quy định của pháp luật kế toán, luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng…);
 • Tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý;
 • Phòng ngừa và ngăn chặn hành vi gian lận hoặc hành vi vi phạm;
 • Tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, VSII và khách hàng, đối tác của VSII; và
 • Các yêu cầu hợp lý khác.

8. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

VSII cam kết nỗ lực tối đa trong khả năng của mình về nhân lực, công nghệ và các yếu tố khác để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, VSII không thể cam kết điều này trong trường hợp xảy ra sự kiện bất kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, mất điện diện rộng, hacker tấn công,…

9. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư của VSII

VSII có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào. Nếu VSII thực hiện thay đổi những nội dung quan trọng liên quan đến cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, VSII sẽ thông báo cho bạn trên Phần mềm VSII hoặc trên một bài đăng công khai; bằng cách gửi thông báo cho bạn qua email; hoặc công bố trên website của VSII; hoặc bằng các phương tiện khác phù hợp với luật hiện hành. Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối khi nào bằng cách kiểm tra ngày “cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về cách VSII bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

10. Dữ liệu trẻ em

VSII có thể thu thập và xử lý dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi trong một số phần mềm cụ thể. VSII hiểu rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em là đặc biệt quan trọng, do đó VSII thu thập và xử lý dữ liệu trên nguyên tắc bảo vệ quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. VSII cho phép bên kiểm soát dữ liệu (chẳng hạn như nhà trường, cha, mẹ hoặc người giám hộ) tự nhập liệu thông tin cá nhân của trẻ em lên Phần mềm VSII để sử dụng các tính năng của phần mềm. VSII dựa vào thỏa thuận, hợp đồng với bên kiểm soát dữ liệu để thu thập và xử lý dữ liệu của trẻ em mà không yêu cầu bổ sung sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên. Với tư cách là cha, mẹ hoặc người giám hộ (“Phụ huynh“), bạn có thể trực tiếp truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của con mình trong tài khoản sử dụng phần mềm. Để yêu cầu ngừng xử lý, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em, Phụ huynh có thể xóa thông tin trên Phần mềm VSII hoặc xóa tài khoản sử dụng phần mềm. Trong trường hợp dữ liệu trẻ em được cung cấp bởi bên kiểm soát dữ liệu bạn vui lòng liên hệ với bên kiểm soát dữ liệu với tư cách là Phụ huynh để yêu cầu thực hiện các quyền nêu trên.

11. Cách thức liên lạc với VSII

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với VSII theo thông tin liên hệ tại https://vsi-international.com/ hoặc trực tiếp tại trụ sở chính của VSII. VSII sẽ nỗ lực tối đa để phản hồi bạn sớm nhất có thể.